ClickCease
Pesquisar
Close this search box.

News

Stazione di biogas naturale in Norvegia

I Lillehammer-regionen har vi et biogassanlegg. Det produserer drivstoff til busser. Vi anvender ikke denne biogassen på våre busser i Oppland, eller i Lillehammer, selv om det er mulig. Drivstoffet vi produserer i vårt anlegg på Roverudmyra transporteres til Oslo. I Oslo har politikerne bestemt at miljøhensyn skal veie tyngst i valget av drivstoff. Du lurer kanskje på hvorfor vi ikke har tatt dette valget her lokalt? Det gjør jeg også.

Biogass basert på lokale ressurser gir høy lokal verdiskaping. Gjennom en lang verdikjede skaper biogassproduksjonen arbeidsplasser, direkte og indirekte, innen landbruk og matproduksjon. Det bidrar også til grønn omstilling, lavere utslipp og renere byer. Slik er bruk av biogass en viktig del av satsingen på bioøkonomi, og ikke minst er biogassproduksjon sirkulærøkonomi i praksis. I tillegg sørger biogassanlegg for at verdifulle næringsstoffer i matavfallet bringes tilbake i kretsløpet og brukes i ny matproduksjon.

I dag importerer vi biodiesel fra utlandet som bussene våre går på. Teknisk sett ligger vi sikkert innenfor miljøkravet i regelverket. I tillegg kan vi sikkert kjøpe noen klimakvoter om vi ikke oppfyller kravene. Men vil vi noe substansielt med det grønne skiftet, så må vi vedta grønn politikk. Vi må redusere utslipp fra transportsektoren, som står for halvparten av utslippene i Oppland.

I diskusjoner med skeptikere blir det argumentert med at “det finnes andre klimavennlige alternativer”. Ja, det gjør det. Og det er bra, men vi må ikke la debatten om bruk av klimavennlige alternativer bli en enten/eller diskusjon. Det er mer konstruktivt å debattere hvor og når man skal benytte biogass enn om. Skal man nå regionale, nasjonale og internasjonale klimamål trenger man trolig alle alternativene. Det vil si at vi må ta i bruk alle alternativene som kan få ned utslippene. Biogassen som produseres lokalt, bør vi bruke lokalt.

Når Fylkestinget i Oppland skulle behandle “Utredning om Biogass som drivstoff. Kostnader og muligheter” i Fylkestinget den 17.10. 2017, var innstillingen fra Fylkesutvalget at teknologinøytrale krav skulle legges til grunn i anbudene fremover. Dette ser vel og bra ut, men hva slags konsekvenser kunne dette vedtaket fått? Jo, at pris i for stor grad vektes i valget av drivstoff.

Tidligere har Opplandstrafikk valgt HVO diesel som drivstoff på sine busser. Fordi det koster litt mer å anvende biogass. Slik taper biogass i konkurransen med HVO diesel. Men når det kommer til verdiskaping og sysselsetting, kan aldri importert HVO konkurrere med lokalprodusert biogass. Da bør HVO heller ikke fortrenge biogassen fra drivstoffmarkedet. Biogassen må ganske enkelt få en større rolle i nysatsingen, og vi politikere må sette oss djerve mål. Slik det er nå, risikerer vi at det mest bærekraftige drivstoffet, med det største verdiskapingspotensialet, fortrenges til fordel for delvis importert drivstoff med usikker effekt på norsk verdiskaping.

Det er derfor særs viktig at bærekraft og reell klimanytte i større grad vektlegges ved anskaffelser i fremtidens anbudsdokumenter. Saken i fylkestinget ble utsatt og sendt over til komiteen for næring, miljø og klima med følgende mandat: «kom med en vurdering av benyttelse av biogass i deler av vårt kollektivnett og andre næringer som for eksempel transport og landbruk».

Politikerne viste til Bioøkonomi-strategien der det står at en ønsker å “videreutvikle regionen innen restressurser og utnyttelse av returstrømmer (sirkulær økonomi). Når saken kommer opp igjen til behandling gjenstår det å se om de er djerve nok til legge hele verdikjeden til grunn for valg av fremtidig drivstoff på bussene i regionen.

Det fremgår av loven at offentlige virksomheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik, at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der det er relevant. Dette innebærer at en må bestemme seg politisk for om en ønsker å anvende den lokalproduserte biogassen eller ikke. I Østfold går 80 prosent av bussene på biogass fra sommeren 2017. Mitt ønske er at vi kommer dit så raskt som mulig, også i Oppland.